Gerontokracie, nebo ubulená neschopnost?

To se nám zase urodilo, zase nám správně třídně nastavili zrcadlo a dozvěděli jsme se, že společnost je zašpuntovaná, protože staří lidé, 30 plus, sedí na rozhodujících místech a nechtějí tam pustit mladé, kteří přitom mají recept na spravedlivou a šťastnou společnost…

Že prý mezigenerační spor. A některé z mojí generace to dokonce vedlo k sebeobviňování a prosbám o shovívavost. To mi připadá jako naprostý defétismus, přesně v duchu omlouvání schopných neschopným za to, že jim způsobují diskomfort svým úspěchem.

--

--

Asi stopadesátý zápisník…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store