• o šíření koronaviru
 • o karanténě
 • o rouškách, štítech a dobru
 • o ne/šíření viru ve specifickém místě M (kde M je náplavka, kostel, vietnamská večerka, benzínová pumpa, pláž, kadeřnický salon nebo nějaké jiné naprosto specifické místo, kam se zrovna zachtělo někomu jít)
 • o školách
 • o tom, proč tito ne a tamti jo
 • o tom, jak to támhle dělají jinak
 • o tom, jak je vláda neschopná
 • o tom, jak by to opozice dělala líp (kdyby nebyla opozice)
 • o tom, jak podnikatel XY o pomoc žádal a co dostal (Nic. Mailem.)
 • o tom, jak někomu dal někdo hádanku
 • o tom, jak někde někdo něco pekl
Photo by Ralph Mayhew on Unsplash
Photo by MAX LIBERTINE on Unsplash
Photo by Dark Rider on Unsplash

--

--

Asi stopadesátý zápisník…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store