Mluvím za sebe a za lidi, co mi píšou “mám to stejně”. Nevím, jestli jsou liberálové, konzervativci, demokraté, mladí, staří, muži, ženy, bohatí, nepracující, filosofové… A není to ani moje starost, ani můj problém. Ten, kdo se v “my” pozná, ten do “my” patří. Pokud se v “my” v tomto článku nevidíte, nepatříte do mého “my”, ale zcela určitě patříte do nějakého jiného “my”. Možná se najde téma, kde dokonce oba budeme sdílet totožné “my”, a témata, kde budeme v rozdílných “oni”.

Necítím se být představitelem žádné konkrétní ontologické škatulky, proto nepíšu “my liberálové”, “my demokraté” nebo “my, co nemáme rádi bolševiky”…

Asi stopadesátý zápisník…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store