Mluvím za sebe a za lidi, co mi píšou “mám to stejně”. Nevím, jestli jsou liberálové, konzervativci, demokraté, mladí, staří, muži, ženy, bohatí, nepracující, filosofové… A není to ani moje starost, ani můj problém. Ten, kdo se v “my” pozná, ten do “my” patří. Pokud se v “my” v tomto článku nevidíte, nepatříte do mého “my”, ale zcela určitě patříte do nějakého jiného “my”. Možná se najde téma, kde dokonce oba budeme sdílet totožné “my”, a témata, kde budeme v rozdílných “oni”.

Necítím se být představitelem žádné konkrétní ontologické škatulky, proto nepíšu “my liberálové”, “my demokraté” nebo “my, co nemáme rádi bolševiky”…

Written by

Asi stopadesátý zápisník…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store