Sign in

Asi stopadesátý zápisník…


21.4.2019

Velikonoční neděle. Ve 12 jsme měli sbaleno, v kytkách zapíchanou závlahu a v jednu jsme vyráželi směr Mnichov.


Photo by Matt Artz on Unsplash

Střep první

Víte, kdo je vysírač?
Martin “adent” Malý

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store